Avelsfond

svart rod
  Biologisk mångfald. En nödvändighet för rasens överlevnad!

Under 2004 uppkom ett överskott av de pengar som medlemmarna i Affenpinscherklubben
sände till klubben för att bekosta en analys av rasens situation 2004.

Sist i brevet försäkras medlemmarna att ”Pengar som kommer in bokförs på eget konto och ev. överskott kommer att användas till fortsatta specifika avelsåtgärder.”

Styrelsen fick på årsmötet i februari 2011 i uppdrag att finna en lämplig lösning på hur de till ”specifika avelsåtgärder” öronmärkta pengarna ska hanteras.

Affenpinscherklubben har nu inrättat en avelsfond och statuterna godkändes den 19 januari 2012.
Avelsarbetet behöver prioriteras och samarbete mellan olika länder är nödvändigt

Efter den uppdatering av de rasspecifika avelsåtgärderna (RAS) som Affenpinscherklubben
under 2011 arbetade med framgår det att en inavelsdepression verkar vara under uppsegling.

Avelsarbetet behöver prioriteras och samarbete mellan olika länder är nödvändigt.

Efter den uppdatering av de rasspecifika avelsåtgärderna (RAS) som Affenpinscherklubben under 2011 arbetade med framgår det att en inavelsdepression verkar vara under uppsegling.

Hormonella sjukdomar är något vi behöver undersöka då det är en indikation på för få gener (inavel)
i rasen. Efter c:a 35 hundgenerationers (1950-talets) avelsarbete, börjar effekterna få genomslag i en ras.

De största problem hos affenpinscher idag:

  • 50 % av redovisade affenpinscher har vid ett eller fler tillfällen haft någon infektion
  • 9,1 % av hundarna har hormonrelaterade sjukdomar.
  • 34 % av födda valpar är dödfödda eller dör före registrering.
  • 50 % av tikarna måste ha hjälp med valpningen varav 28% sker med kejsarsnitt.

Sammantaget pekar det mot en inavelsdepression.

Sverige är helt beroende av andra länders avel och därför har rasklubben bl.a. rekommenderats att ta initiativet till ett europeiskt samarbete.
Ett förslag är att anordna ett symposium för alla länder i Europa där sakkunniga genetiker, veterinärer och övriga experter föreläser och debatterar affenpinscherns svårigheter och ev. åtgärder.
Även om vi skulle få bidrag så måste klubben själv betala en stor andel av kostnaderna för ett sådant arrangemang. Det är för vår rasklubb en summa som idag är helt otänkbar!

Våra medlemmar, uppfödare och hanhundsägare måste bli medvetna om situationen för rasens överlevnad och tillsammans med rasklubben komma överens om hur aveln bör bedrivas utifrån rasens behov. Det behövs mer än en hemsida för det.

Ett särskilt konto för pengar till kommande avelsprojekt i rasen har skapats och alla som kan och vill ge ett bidrag till APK:s Avelsfond kan sätta in en gåva.

Nordea konto: 1626 – 430553-7

OBS! Detta är inte rasklubbens vanliga postgirokonto.
Skriv avel så pengarna med säkerhet kommit till rätt konto.

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3