Avel

Rasklubben – uppfödarna – hanhundsägarna är navet i avelsarbetet och har gemensamt ansvaret för rasens välbefinnande. Utbyte av information och kunskap är därför ytterst betydelsefullt. Det är också viktigt att så långt möjligt söka samarbeta så att rasen i framtiden får ökade möjligheter att vara så frisk som möjligt. Rasens hälsa ska alltid prioriteras.

Avelskommittén har en, för rasens hälsa och framtida överlevnad, central plats i Affenpinscherklubbens mål och verksamhet. Avelskommittén ska, till medlemmarna, lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer samt de rasspecifika avelsstrategierna (RAS). Avelskommittén ska dessutom aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet. Avelskommittén lämnar inte ut uppgifter om enskilda hundar.
Avelskommittén ska vara styrelsen behjälplig med att handlägga och bereda ärenden som rör hälso- och avelsfrågor. Kommittén har ingen beslutanderätt utan ger förslag till styrelsen som sedan ska säga sitt och fatta beslut.
Avelskommittén ska arbeta med information till rasklubben och medlemmarna, ge rasklubben och medlemmarna service och stöd i arbetet med avelsfrågor (inte hanhundsrekommendationer) och följa utvecklingen när det gäller hälso- och avelsfrågor. Konkret består arbetet av:

. att hålla styrelsen informerad om det löpande arbetet
• att svara på frågor från medlemmar (inte rekommendera hanhundar)
• att följa och dokumentera utvecklingen av sjukdomar som berör affenpinscher. Det gör vi bland
annat genom våra valpkullsenkäter.
• att följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor i SKK-organisationen
• att vara en informationskanal gentemot medlemmarna genom Affenbladet.
• att anordna minst ett möte om året med avelsfrågor för intresserade medlemmar.
• att i övrigt på styrelsens uppdrag arbeta med aktuella frågor.

Som uppfödare kan du bidra med att lösa Gåvomedlemskap till dina valpköpare.
Nya affenpinscherägare kan på så sätt få information genom Affenbladet om aktiviteter, avel och även möjligheter att träffa andra affenpinscherägare.

För att söka komma till rätta med rasens största problem, valpningssvårigheter
och dödfödda/döda valpar före leverans är uppfödarens roll en hörnsten. Att fylla i klubbens valpenkät efter att valparna uppnått minst åtta veckorkan hjälpa oss att utreda hur vi ska arbeta
vidare.

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3