RAS

08augustiRasspecifika avelsstrategier (RAS)
Rasklubben viktigaste dokumentet.

Efter att det i slutet av 1990-talet varit en intensiv debatt i dagstidningarna om hundrasers hälsa och tillkomsten av ”Europakonventionen till skydd av sällskapsdjur”, beslutade
Svenska Kennelklubben (SKK) 2001 att det för varje SKK-registrerad hundras  ska finnas en rasspecifik avelsstrateg.

 

 

Uppdraget är delegerat till rasklubbarna. Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras.
En utvärdering av mål och strategier ska göras varje år, (det görs på klubbens årsmöte) SKK har beslutat att RAS-dokumentet ska revideras vart femte år.

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Avelsstrategin är inte tvingande utan bygger på att uppfödare och hanhundsägare samarbetar enligt RAS. Det är därför viktigt att det förs en diskussion och debatt inom klubben.
Det är inte bara uppfödare som bör komma till tals, även hanhundsägare och valpköpare kan bidra med kunskap och åsikter. En färdig avelsstrategi sänds via specialklubben till SKKs avelskommitté som fastställer strategin.

Klubbens avelsmål och strategier är avsedda att vara ett hjälpmedel för uppfödare och hanhundsägare och valpköpare. Avsikten är att maximera rasens möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar och att tillvarata rasens exteriör och mentalitet.

Det gör vi genom att kontinuerligt följa de problem och brister som finns hos rasen och söka orsaker och möjliga åtgärder. Det är ytterst viktigt att alla hundägare bidrar med information.

Ett särskilt ansvar vilar på uppfödare, hanhundsägare och förtroendevalda.
Även exteriördomare är av betydelse.

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3