Avelsstrategi

Rasspecifika avelsstrategier (RAS) – Rasklubbens viktigaste dokument.

Efter att det i slutet av 1990-talet varit en intensiv debatt i dagstidningarna om hundrasernas hälsa och tillkomsten av ”Europakonventionen till skydd av sällskapsdjur”, beslutade
Svenska Kennelklubben (SKK) 2001 att det för varje SKK-registrerad hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget delegerades till rasklubbarna. Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras. En utvärdering av mål och strategier ska göras varje år,
(redovisas på klubbens årsmöte). SKK har beslutat att RAS-dokumentet ska revideras vart femte år.

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för avel i respektive ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och ge riktlinjer till uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund. En färdig avelsstrategi sänds via specialklubben till SKKs avelskommitté som fastställer strategin.
Avelsstrategin är inte tvingande utan bygger på att uppfödare, hanhundsägare, medlemmar och rasklubb samarbetar enligt RAS. Det är därför viktigt att det förs diskussioner och informationsutbyte mellan medlemmarna och styrelsen. Det är inte bara uppfödarna som bör komma till tals även hanhundsägarna – som numer är lika ansvarig för valpkullens genetiska anomalier som uppfödarna – och valpköparna kan bidra med kunskap och åsikter.
Klubbens avelsmål och strategier är avsedda att vara ett hjälpmedel. Avsikten är att maximera rasens möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar och att tillvarata rasens exteriör och mentalitet.

Det gör vi genom att kontinuerligt följa de problem och brister som finns hos rasen och söka orsaker och möjliga åtgärder. Det är ytterst viktigt att alla hundägare bidrar med information.
Ett särskilt ansvar vilar på uppfödare, hanhundsägare och förtroendevalda.
Även exteriördomare är av betydelse.

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3